Plyeshakova Viktoriya

General dentist, Periodontist, Surgeon

Clinic: Lviv, Tchaikovsky str., 29